Hỏa táng

Bảng giá hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa và Nghĩa trang Đa Phước

ĐƠN GIÁ HỎA TÁNG

(Theo TB số 596/TB-MTĐT ngày 10/06/2013)

1. Áo quan 6 cạnh thường, quách có chiều dài từ 1m trở lên: 2.500.000 đồng/lượt hỏa táng

2. Áo quan cao từ 0,65m đến dưới 0,8 m: 3.600.000 đồng/lượt hỏa táng

3. Áo quan cao từ 0,8 m đến dưới 1,05m: 4.200.000 đồng/lượt hỏa táng

4. Áo quan ngoại cỡ cao từ 1,05 m đến dưới 1,2m: 4.500.000 đồng/lượt hỏa táng

5. Áo quan ngoại cỡ cao từ 1,2m trở lên, nắp tròn vỏ măng và nắp sên đặc biệt: 5.500.000 đồng/lượt hỏa táng

6. Quách có chiều dài dưới 0,7m: 1.500.000 đồng/lượt hỏa táng

7. Quách có chiều dài từ 0,7m đến dưới 1m: 2.000.000 đồng/lượt hỏa táng

8. Thiêu cốt: 1.000.000 đồng/lượt hỏa táng

9. Chi phí lưu quan tài (01 ngày đêm): 200.000 đồng/quan tài

10. Bảo quản tử thi (Tờ trình 276): 400.000 đồng/tử thi/ngày

 

 

Bài viết khác:

1. Bảng giá Hỏa táng