Chính sách quy định miễn giảm

Chính sách quy định miễn giảm

 

Chính sách quy định miễn giảm

Trường hợp miễn thu 100% tiền đất mộ phổ thông :

- Các đồng chí lão thành Cách mạng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Cán bộ hưu trí tham gia 02 cuộc kháng chiến.

- Cán bộ có thời gian công tác sau ngày 30/04/1975 có hệ số lương từ 4,65 (đối với nam) và 4,32 (đối với nữ) trở lên.

- Thương binh hạng 1 và 2/4, bệnh binh hạng 1 và 2/3.

- Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng định suất nuôi dưỡng, thân nhân của hai liệt sỹ.

- Người có công với cách mạng đang hưởng định suất nuôi dưỡng.

- Các trường hợp thuộc diện chính sách có công còn lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải có ý kiến đề nghị của Sở Lao Động - Thương Bình và xã hội Thành phố.

Trường hợp miễn giảm 50% tiền đất mộ phổ thông :

- Đối tượng thuộc diện hộ nghèo có xác nhận của phòng lao động thương binh và xã hội quận huyện nơi cư trú.

Tất cả các trường hợp miễn giảm nêu trên khi có yêu cầu chôn cất tại nghĩa trang, gia đình phải có đơn đề nghị miễn giảm (theo mẫu quy định của công ty TNHH MTV MTĐT TP.HCM cung cấp); giấy chứng tử và các giấy tờ chứng nhận thuộc diện chính sách. Đơn đề nghị phải được sự phê duyệt miễn giảm của Ban Giám Đốc công ty.

- Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thê cho văn bản số 1024/QĐ/MTĐT ngày 15/04/2004 của Công ty môi trường đô thị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ