Dịch vụ mai táng

Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói An Táng

  GÓI AN TÁNG 35 TRIỆU ĐỒNG 1) Áo Quan: Nhì tạp rừng - nắp : 28cm - liệt : 7cm - thành : 5cm    * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.    * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan     * Đạo tì 22...

Xem chi tiết...

Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói Hỏa Táng

GÓI HỎA TÁNG 19 TRIỆU ĐỒNG 1) Áo quan Đài Loan - Tấp triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài. - Giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan (đạo tì 8 người) 2) Đồ tang – khăn tang. 3) Xe Phật dẫn đầu. 4) Xe tang. 5) Một  Xe...

Xem chi tiết...