Dịch vụ mai táng

Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói An Táng

 

GÓI AN TÁNG 35 TRIỆU ĐỒNG

1) Áo Quan: Nhì tạp rừng - nắp : 28cm - liệt : 7cm - thành : 5cm

   * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

   * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan

    * Đạo tì 22 – 24 người

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe rồng - xe tang

5) Một  Xe khách.

6) 2 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

7) Bàn thờ phật.

8) Bàn thờ vong

9) Tách trà, ly

 

Tham khảo thêm các gói dịch vụ tại www.dichvumaitangtrongoi.vn

 

 

Bài viết khác:

1. Dịch vụ mai táng trọn gói - Gói Hỏa Táng